Ruuviperustuksen asennusohjeet

Maahan kierrettävän ruuviperustuksen kiitollisimpia asunnuspaikkoja ovat routivat savi- ja hietamaat sekä hiekkamaat. Perustuksen voi kiertää myös raekooltaan 0-40 mm:n soraan. Kun alalaippa kierretään routarajan alle, on perustus sellaisenaan roudankestävä. Omakoti- ja pienkerrostaloissa ovat maaperätutkimukset ja pohjasuunnittelijan asiantuntemus tarpeen.

Esivalmistelut
Ennen asennusta tulee selvittää asennuspaikalla maassa olevien vesi-, viemäri-, puhelin-, ja sähköjohtojen sijainnit.

Työn aloitus
Työ aloitetaan lyömällä kangella vähintään puoli metriä syvä reikä asennuskohtaan isompien kivien tai kallion toteamiseksi. Mikäli kiviesteitä löytyy, on niiden poistamiseksi ryhdyttävä erikoistoimiin. Perustettaesa laajempaa rakennuskokonaisuutta tai jos maan laatu ei ole tiedossa, on jokaisen perustuksen reikä lyötävä ennen kuin ensimmäistä perustusta aletaan kiertää.

Perustuksen kiertäminen käsin
Ruuviperustuksen voi kiertää maahan esim. kangen avulla. Kanki työnnetään perustuksen päässä oleviin (halk. 24 mm) reikiin. ORT-vääntörauta hepottaa kiertämistä rinteissä, lähellä maanpintaa tai seinää sekä ahtaissa nurkissa. Vääntöraudan pää on 10 cm matkalta käännetty suoraan kulmaan.

Perustuksen kiertäminen koneella
Ruuviperustuksen koneellinen kierto tapahtuu polttomoottorikäyttöisellä kiertokairalla tai esimerkiksi autonosturin / kaivinkoneen puomin hydrauliikkaan asennetulla kiertomoottorilla. Tarkempia tietoja asennuksia suorittavista urakoitsijoista ja kiertomoottoreista voi tiedustella Ortkivi Oy:stä. Huom. kiertomomentti on maksimissaan 2000Nm!
Asennussyvyys
Rakennusluvan alaisissa kohteissa on perustuksen alalaippa kierrettävä routarajan alle tai noudatettava rakennusviranomaisten ohjeita.

Perustusten jatkaminen
Ruuviperustusta voidaan jatkaa jatkoholkin avulla. Jatkoholkin ruuvit kierretään perustuksen päässä oleviin reikiin, jolloin ruuvin kanta jää putken pinnan tasoon. Perustusta voidaan jatkaa myös hitsaamalla.

Muuta huomioitavaa
Mikäli pohjavesi on lähempänä kuin yksi metri maanpinnasta, on suositeltavaa täyttää perustus joustobetonilla, uretaanivaahdolla tai soralla.Tämä siksi, että jäätynyt vesi saattaa tietyissä olosuhteissa halkaista putken. Yli neljä metriä pitkien perustusten täyttö betonilla on myös suositeltavaa.

Ruuviperustusta ei ilman erityistoimenpiteitä voida kiertää louhokseen, raekooltaan yli 50 mm:n soraan eikä savimoreeniin. Maan pinnan alla, noin 70-100 cm:n syvyydessä, esiintyy yleisesti myös kivikovaa, erittäin hienon hiekan ja liettyneen saven seosta, ns. anturamaata. Tällaiseen anturamaahan on porattava perustuksen putken halkaisijan kokoinen reikä, jonka jälkeen perustus voidaan kiertää paikalleen. Perustuksen poraaminen onnistuu hyvin jäätyneeseen kivettömään maahan.

Käytettäessä useampaa perustusta, ne vaaitetaan samaan korkeuteen myötäpäivään kiristämällä (ei vastapäivään löysäämällä).

Pohjaveden pinnan alapuolella ja vesistön pohjassa upotussyvyyden on oltava kovassa ja keskikovassa maalajissa vähintään 2 metriä ja pehmeässä maalajissa 3-3,5 metriä.